Rừng ThiềnĐạt Ma
T. Không Tên

Sinh Hoạt**

Liên Lạc

Các khóa Tỉnh Tâm Về Nguồn
(Bấm lên mặt ảnh để xem hình ảnh của các khóa)

Tỉnh Tâm Về Nguồn 1

Những Thời Pháp: Đạo tức lưu thông, và các vị Thiền Sư Trung Hoa ...

Tỉnh Tâm Về Nguồn 2

Những Thời Pháp: Các vị thiền sư, cốt yếu Kinh Địa Tạng ..

Tỉnh Tâm Về Nguồn 3

Những Thời Pháp: Các vị thiền sư ni, thường vô t hường ...

 Tỉnh Tâm Về Nguồn 4

NhữngThời Pháp: Cách xủ lý trong nhà thiền, Tuổi trẻ và hạnh phúc...

Tỉnh Tâm Về Nguồn 5

Những Thời Pháp: Nổi lo sợ bất an, Ý nghĩa và giá trị của vị Sa Môn ...

Tỉnh Tâm Về Nguồn 6

NhữngThời Pháp - Kinh Lăng Nghiêm, Thiền Sư Thạch Đầu ... 

Tỉnh Tâm Về Nguồn 7

Những Thời Pháp - Kinh Pháp Bảo Đàn, thiền sư Triệu Châu ...
Tỉnh Tâm Về Nguồn 8
Những Thời Pháp:  Người Tầm Chân Lý, Đầu Đường Chân Lý, Phát Minh Chân Lý, Khai Thị Liễu Nhập Chỉ Thẳng Tâm tánh ...

Người Tầm Chân Lý 9

Khóa Mở Vào Mùa Hè Năm 2007, Từ Ngày 06/24/2007 - Đến 06/30/2007. Chủ Yếu Chính Của Chúng Ta Là * Tìm Cầu Chân Lý *

Người Tầm Chân Lý 10

Khóa Mở Từ Ngày 08/09/2008 - Đến 08/16/2008. Chủ Yếu Chính Của Chúng Ta Là *Tìm Cầu Chân Lý *

Người Tầm Chân Lý 11

Khóa Mở Từ Ngày 06/21/2009 - Đến 06/27/2009. Chủ Yếu Chính Của Chúng Ta Là * Tìm Cầu Chân Lý *

Người Tầm Chân Lý 12

Khóa Mở Vào Mùa Hè - Bắt Đầu Từ Ngày 06/20/2010 - Đến 06/26/2010. Chủ Yếu Chính Của Chúng Ta Là * Tìm Cầu Chân Lý*
Rừng Thiền Tạm Ngưng Không Mở Khóa Học Năm 2011
Bước đầu năm 2012, khóa "Người Tìm Cầu Chân Lý" cho người độc hành giác ngộ thời gian không nhất định, không quy định... mà tùy theo nhu cầu của người giác ngộ cầu đạo.

 

 

 

Copyright © 2003 rungthiendatma.org