Rừng ThiềnĐạt Ma
Thích Không Tên

Sinh Hoạt

Liên Lạc

 

Đường Đi Lên

Đường đi lên có hạt vàng mây bạc
Màu sắc chơi vơi rọi sắc màu
Chim hót sa thơ trầm nhả nhạc
Mỗi tầng là một khác trời nhau

Đường đi lên có Mỵ Châu người đẹp
Ân ái bời bời nẻo vó câu
Trọng Thủy chàng đâu đây chất ngất
Oan tình kết lệ máu thành châu

Đường đi lên có anh hùng Nguyễn Biểu
Một phút sa cơ hận ngút đầu
Trước cổ đầu lâu hào khí vút
Cười vang một tiếng rợp ngàn sao

Đường đi lên có cổ hiền Nhan Tử
Một giỏ cơm khô nước một bầu
Vui đạo quên nghèo Nho hạnh giản
Cảm thương Thầy sớm kết rừng khâu

Đường đi lên có chơn nhơn Trang Tử
Khúc cổ bồn trừ đổi kiếp đau
Thư nghiêng cánh bướm lay hồn mộng
Ngọn bút Nam Hoa đạo vẫn màu

Đường đi lên có Trần Triều Thái Tổ
Tay khiển trượng thiền tay vó câu
Thế đạo suy vi, cường khẩu ngặt
Ngàn xưa đuốc tuệ rạng ngàn sau

Đường đi lên có Thích Ca Văn Phật
Pháp hội Linh Sơn mở đạo mầu
Một cánh hoa trao, ngàn thuở ngát
Lời kinh vô tự vút từng câu

Đường đi lên ôi tuyệt vời minh triết
Có cái không bàn nghĩ được đâu
Ngã ư chánh giác vô sở đắc
Có cái Tâm này vạn pháp thâu

Đường lên hỡi khách bể dâu
Ngắn bằng một niệm, dài đâu chớp lòe
Ai ai những khách đi về
Đường lên nẻo giác đường về nẻo tâm

<<Trở Lại Kế Tiếp>>

 

Copyright © 2003 rungthiendatma.org