Rừng ThiềnĐạt Ma
Thích Không Tên

Sinh Hoạt

Liên Lạc

 

Bồ Tát

Bồ Tát nào phải của riêng con
Tất cả chúng sinh mê, khổ ... còn
Tức thì ba nghiệp quy y niệm
Thượng Thanh Từ phụ cứu đời con
Tức mê, khổ não ... chẳng còn
Chuyển ba nghiệp khổ về nguồn an vui.

Sa Môn Không Tên
03/2001

 

<<Trở Lại
Kế Tiếp>>