Rừng ThiềnĐạt Ma
Thích Không Tên

Sinh Hoạt

Liên Lạc

 

Thơ Khẩn

Viết thơ gởi Phật Di Đà
Thưa nay cảnh giới ta bà tiêu tan
Mời Ngài hoan hỷ bước sang
Đất không chổ đứng đi càng chẳng xong
Nằm ngồi chỉ có Chân Không
Mời Ngài an tọa giữa lòng tớ đây
Ô hay! hay thật là hay!
Chân Không trùm trãi, ngất ngây thả hồn
Rõ ràng chẳng phải tin đồn
Mời chung tất cả khỉ, chồn, cáo, tinh ...
Vào đây! Vào đây ta sẽ chứng minh
Các ngươi lễ Phật vô sinh đời đời

Sa Môn Không Tên
03/2001
<<Trở Lại Kế Tiếp>>

  

Copyright © 2003 rungthiendatma.org