Rừng ThiềnĐạt Ma
Thích Không Tên

Sinh Hoạt

Liên Lạc

 

Tâm Bát Nhã

Rõ ràng rỗng lặng rõ ràng trong
Rõ ràng diệu hữu tức chân không
Nếu ai vỡ được hư không mộng
Ta sẽ vì nhau truyền bát nhã
                Sa Môn Không Tên
 

 

 

<<Trở Lại
Kế Tiếp>>

 

 

Copyright © 2003 rungthiendatma.org