Rừng ThiềnĐạt Ma
Sa Môn Không Tên
Trang Chính 
Vài Nét Về Rừng Thiền
Cảnh Rừng Thiền
Chân Mỹ Phước
Bài Thuyết Pháp
Thơ Kệ
Chuyện Thiền
Nhạc Thiền

Sinh Hoạt

Liên Lạc

Đơn Ghi Danh Khóa "Người Tìm Chân Lý"
1711 Gilgal Road, Turners Station, KY 40075
Website: www.rungthiendatma.org
Email: samon@rungthiendatma.org
Email: Từ 06/21/2009 - Đến 06/27/2009
 
Tên Họ
Tuổi
Nam / Nữ
1. ____________________________________
________
________
2. ____________________________________
________
________
3. ____________________________________
________
________
4. ____________________________________
________
________

Địa chỉ: __________________________________________________

Thành phố: ______________________________________________
Số vùng (nếu có): _________________________________________
Quốc Gia : _______________________________________________
Điện Thọai: ______________________________________________
Email: ___________________________________________________
Ngày đến : _____________________, ngày về: ______________

Số người ở lều (nếu cần) _______

Tên và điện thọai để liên lạc trong trường hợp khẩn cấp ___________________________________________________________________

Rừng Thiền vui vẻ và sẳn sàng đón tiếp mọi người đến đây để cùng tham cứu tìm chân lý giác ngộ giải thóat.

Ký tên : _____________________________  

Ngày ________________________                              

                              Rừng Thiền Đạt Ma

.

 

                                                                                                                     Copyright © 2003 rungthiendatma.org

.